Dolepur Fett Primer

Specifikace:

Barva: nažloutlá
Konzistence: velmi nízkoviskózní
Přídavek tužidla: 5% Härter farblos
Skladování: v teplém, suchém skladě a v dobře uzavřených nádobách 6 měsíců od data odeslání. Chránit před zmrznutím a podchlazením, před přímými slunečními paprsky. Lepidlo je hořlavina 1.třídy. Dbát na dobré odvětrávání pracoviště.

Balení:

15 kg nevratné plechové nádoby

První pomoc:

V případě nevolnosti opusťte pracoviště nebo přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Potřísněnou pokožku ihned očistěte a omyjte vodou a mýdlem a natřete ochranným krémem. Zasažené oči vyplachujte aspoň po dobu 10 minut mírným proudem vody. Při náhodném požití vypijte asi půl litru teplé pitné vody a vyvolejte zvracení. Ve vážnějších případech vyhledejte lékařskou pomoc.

DOLEPUR FETT PRIMER je světle žlutý, rozpouštědlový polyuretanový přednátěr, který byl vyvinut pro zlepšení lepitelnosti usní s vyšším obsahem tuku. Tento vysoce hodnotný přednátěr se vyznačuje velmi nízkou viskozitou při současně vysoké sušině. Tím je dosažena penetrace a zakotvení hluboko ve vláknech usně. Tímto ztužením vláken usně je dosaženo značné zvýšení pevnosti usně a tím i pevnosti spoje této usně s jiným materiálem.

Z toho vyplývá, že DOLEPUR FETT PRIMER je určen především jako přednátěr pro lepení usní s vyšším obsahem tuků, ale také pro další porézní materiály jako jsou useň a textily.

Doporučujeme přídavek 5% síťovadla HÄRTER FARBLOS.

Množství a rozličnost používaných materiálů nebo jejich surovin, stejně tak jako různé zpracovatelské podmínky ukazují, že je bezpodmínečně nutné přesvědčit se předchozími zkouškami o tom, zda náš výrobek je vhodný k použitým materiálům. Protože zpracování našich výrobků leží mimo náš vliv a kontrolu, musíme odmítnout každé ručení za škody, které je způsobené zanedbáním shora uvedených údajů.

BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY PRO MANIPULACI A PRÁCI S LEPIDLEM DOLEPUR FETT PRIMER.
Lepidlo obsahuje organická rozpouštědla a JE HOŘLAVINOU I. TŘÍDY. Nádobu s lepidlem ukládat na dobře větratelném místě. Chránit lepidlo před stykem s možnými zdroji vznícení. Zákaz kouření v místech skladování, manipulace a práce s lepidlem. Chránit se před vdechováním výparů z lepidla, jeho požitím nebo potřísněním pokožky nebo vniknutím do očí. Zbytky lepidla je zakázáno vylévat do kanalizace. Místa výskytu a používání lepidla chránit před vznikem statické elektřiny. Při práci s lepidlem používat předepsané ochranné pomůcky. V prostoru používání lepidla nesmí být překročeny NPK jednotlivých rozpouštědel.

Použití:

DOLEPUR FETT PRIMER smíchat s 5% tužidla HÄRTER FARBLOS a dobře promíchat. Štětcem nanést na připravené dílce (useň). Po min. 20 min. obeschnutí (optimálně 30 min.) provést hlavní nános lepidlem JOPLAST 7 + 5% HÄRTER FARBLOS.