Dolesol A/F+B, Dolesol A+B

Specifikace:

Chemické složení: DOLESOL A: čirá transparentní směs rozpouštědel, HOŘLAVINA I.TŘÍDY! DOLESOL B: bílý drobný granulát.
Skladování: použitelnost 12 měsíců - samostatné složky - nesmíchané. DOLESOL A+B je nutno skladovat v suchu a v dobře uzavřených nádobách.
Použitelnost namíchaného roztoku: v tmavých lahvích 24 hodin

Naše technické informace jsou sestaveny podle našich nejlepších vědomostí, ale jsou nezávazné. Doporučujeme Vám provedení vlastních zkoušek.

Balení:

1 l láhev DOLESOL A, lahvička DOLESOL B

První pomoc:

DOLESOL A: V případě nevolnosti opusťte pracoviště nebo přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Potřísněnou pokožku ihned očistěte a omyjte vodou a mýdlem a natřete ochranným krémem. Zasažené oči vyplachujte aspoň po dobu 10 min. mírným proudem vody. Při náhodném požití vypijte asi půl litru teplé pitné vody a vyvolejte zvracení. Ve vážnějších případech vyhledejte lékařskou pomoc.

DOLESOL B: První pomoc obdobná, jako u DOLESOLU A, ale vzhledem k větší agresivitě Dolesolu B při požití nebo zasažení očí v každém případě vyhledat lékaře.

DOLESOL A+B byl vyvinut jako halogenační prostředek na podešve z termoplastického kaučuku a pryže v obuvnických firmách.

Při použití DOLESOLu A+B je možno u běžných pryžových podešvových materiálů vynechat drásání, jestliže pro lepení bude použito některé PUR lepidlo z řady JOPLAST.

Přídavné označení "F" u DOLESOLU znamená fluorescenční. Při použití UV-lampy je možno přesně kontrolovat, je-li nános halogenačního prostředku rovnoměrný.

DOLESOL A+B je dvousložkový systém. Láhev DOLESOL A obsahuje rozpouštědlo, láhev DOLESOL B halogenační činidlo ve formě bílých krystalů.

BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY PRO MANIPULACI A PRÁCI S HALOGENAČNÍM PROSTŘEDKEM DOLESOL A+B (F).
DOLESOL A: Obsahuje organická rozpouštědla a JE HOŘLAVINOU I. TŘÍDY. Nádobu s DOLESOLEM A ukládat na dobře větratelném místě. Chránit ji před stykem a možnými zdroji vznícení. Zákaz kouření v místech skladování, manipulace a práce s DOLESOLEM A. Chránit se před vdechováním jeho výparů, požitím, potřísněním pokožky nebo vniknutí do očí. Zbytky je zakázáno vylévat do kanalizace. Místa výskytu a používání DOLESOLU A chránit před vznikem statické elektřiny. V prostoru používání nesmí být překročeno NPK acetonu.
DOLESOL B: UPOZORNĚNÍ: Dráždí oči, dýchací orgány a při delším působení i pokožku!

Chránit před stykem s organickými materiály, jako je dřevo, bavlna, cukr, rostlinnými oleji nebo oxydujícími organickými a anorganickými látkami a dusíkatými sloučeninami, jako je amoniak, močovina, aminy ap. Při smíchání s hořlavými látkami může dojít ke vzplanutí. Při smíchání s kyselinami dochází k vývoji jedovatých plynů. Při práci používat ochranné prostředky rukou, očí a dýchacích cest.

Použití:

Míchání: Produkt se míchá těsně před použitím. Obsah lahvičky B přidáme do láhve A a tu pak uzavřeme. Pak ji 1-3 min. lehce protřepáváme. Během tohoto času není sice DOLESOL B zcela rozpuštěn, ale roztok je již možno začít zpracovávat.

Nános: Pro okamžité použití nalejeme z láhve cca 250-300 cm3 roztoku do skleněné nebo plastikové nádobky a láhev opět uzavřeme. Nepoužívat žádné kovové nádoby ani štětce v kovovém krytu vlasů! Chemická reakce způsobí, že prostředek bude neúčinný. Na podešve z termoplastického kaučuku se DOLESOL A+B nanáší štětcem v dostatečném nánosu.

U běžných pryžových podešvových materiálů je nutné silným vtíráním halogenačního prostředku odstranit z povrchu nečistoty a tím umožnit působení prostředku na povrch pryže. Tyto práce je nutno provádět v dobře větrané místnosti. Doporučuje se odsávací zařízení na tomto pracovišti.

Nános lepidla: Lepidlo je možno nanášet nejdříve za 30 min. a nejpozději za 3 týdny po nánosu halogenačního prostředku DOLESOL A+B.