Dolestik Crepe X

Specifikace:

Barva: nahnědlá
Konzistence: vhodná pro nános štětcem
Ředění: Ředidlo Dolestik
Skladování: max. 6 měsíců při 15 - 18ºC v suchém skladě. Chránit před mrazem a podchlazením. Při podchlazení bude lepidlo gelovité až tuhé a před dalším použitím je nutné je vytemperovat na pokojovou teplotu 18 - 20ºC a dobře promíchat! Lepidlo je hořlavina 1. třídy! Je třeba dbát na dobré větrání nebo odsávání pracovního prostoru.
Zpracování: Useň odrásat nebo okosit. DOLESTIK CREPE X může být nanášen štětcem nebo strojně. Po obeschnutí 10 - 20 min. mohou být nánosované dílce k sobě přiloženy a zalisovány nebo zaklepány.
Poznámky: Množství a rozličnost používaných materiálů nebo jejich surovin, stejně tak, jako různé zpracovatelské podmínky ukazují, že je bezpodmínečně nutné přesvědčit se předchozími zkouškami o tom, zda náš výrobek je vhodný k lepení zkoušeného materiálu.

Balení:

13 kg nevratné nádoby

První pomoc:

V případě nevolnosti opusťte pracoviště nebo přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Potřísněnou pokožku ihned očistěte a omyjte vodou a mýdlem a natřete ochranným krémem. Zasažené oči vyplachujte aspoň po dobu 10 min. mírným proudem vody. Při náhodném požití vypijte aspoň půl litru teplé pitné vody a vyvolejte zvracení. Ve vážnějších případech vyhledejte lékařskou pomoc.

DOLESTIK CREPE X je kašírovací lepidlo na bázi přírodního kaučuku. Prostřednictvím modifikace tohoto lepidla speciálními pryskyřicemi bylo dosaženo vysoké lepivosti.

BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY PRO MANIPULACI A PRÁCI S LEPIDLEM DOLESTIK NH/C.
Lepidlo obsahuje organická rozpouštědla jako je benzin a JE HOŘLAVINOU I. TŘÍDY. Nádobu s lepidlem ukládat na dobře větratelném místě. Chránit lepidlo před stykem s možnými zdroji vznícení. Zákaz kouření v místech skladování, manipulace a práce s lepidlem. Chránit se před vdechováním výparů z lepidla, jeho požitím nebo potřísněním pokožky nebo vniknutím do očí. Zbytky lepidla je zakázáno vylévat do kanalizace. Místa výskytu a používání lepidla chránit před vznikem statické elektřiny. Při práci s lepidlem používat předepsané ochranné pomůcky. V prostoru používání lepidla nesmí být překročeny NPK jednotlivých rozpouštědel.

Použití:

DOLESTIK CREPE X je použitelný především jako kašírovací lepidlo pro usně, mezipodšívky a textilie, je ale vhodný také pro zaklepávání svršků a textilu a potahování dřeva, korku a lepenky usní nebo textilem.