Doletak 46

Specifikace:

Barva: červená, přírodní
Složení: syntetický kaučuk na bázi SBR (butadien-styrenu) a syntetické pryskyřice v organických rozpouštědlech
Sušina: cca 45 %
Viskozita při 20°C: 300 mPa.s (Brookfield RVT – 20 UpM - 20°C)
Nános: jedno- nebo oboustranný
Spotřeba: cca 150 g/m²
Nánosování: stříkací pistolí s tryskou o prům. 1,5–2,0 mm. Tlak 3-5 barr
Obeschnutí: jednostranné: 10 sekund až 3 min.
Oboustranné: 10 sekund až 15 min.
Teplota při zpracování: materiály, místnost i lepidlo min. +18°C
Čištění: Ředidlo Doletak
Skladování: max. 6 měsíců v suchém skladě při 15-18ºC. Lepidlo je hořlavina 1. třídy. Je třeba zajistit dobré odvětrání pracovního prostoru.
Poznámky: Množství a rozličnost používaných materiálů nebo jejich surovin, stejně tak, jako různé zpracovatelské podmínky ukazují, že je bezpodmínečně nutné přesvědčit se předchozími zkouškami o tom, zda náš výrobek je vhodný k lepení zkoušeného materiálu.
Naše technické informace jsou sestaveny podle našich nejlepších vědomostí, ale jsou nezávazné. Doporučujeme Vám provedení vlastních zkoušek.

Balení:

Nevratné plechovky 20 kg

První pomoc:

V případě nevolnosti opusťte pracoviště nebo přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Potřísněnou pokožku ihned očistěte a omyjte vodou a mýdlem a natřete ochranným krémem. Zasažené oči vyplachujte aspoň po dobu 10 min. mírným proudem vody. Při náhodném požití vypijte aspoň půl litru teplé pitné vody a vyvolejte zvracení. Ve vážnějších případech vyhledejte lékařskou pomoc.

DOLETAK 46 je hořlavé rozpouštědlové stříkací lepidlo na bázi SBR kaučuku. Neobsahuje n-hexan a aromatické uhlovodíky. DOLETAK 46 obsahuje cca 45 % sušiny. Velmi dobře lze stříkat, umožňuje rychlé slepení a také dlouhou otevřenou dobu. Spára lepidla je elastická a umožňuje opakované slepení. DOLETAK 46 je vhodný pro lepení pěn z polyuretanu (polyéterových i polyesterových) navzájem, nebo na potahové látky, dřevo, lepenku, filc, jutu, pěnový polystyren a další materiály.
DOLETAK 46 není vhodný pro lepení potahových materiálů z PVC. K tomu slouží speciální lepidla typu JOPLAST.

BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY PRO MANIPULACI A PRÁCI S LEPIDLEM DOLETAK 46:
Lepidlo obsahuje organická rozpouštědla a JE HOŘLAVINOU I. TŘÍDY. Nádobu s lepidlem ukládat na dobře větratelném místě. Chránit lepidlo před stykem s možnými zdroji vznícení. Zákaz kouření v místech skladování, manipulace a práce s lepidlem. Chránit se před vdechováním výparů z lepidla, jeho požitím nebo potřísněním pokožky nebo vniknutím do očí. Zbytky lepidla je zakázáno vylévat do kanalizace. Místa výskytu a používání lepidla chránit před vznikem statické elektřiny. Při práci s lepidlem používat předepsané ochranné pomůcky. V prostoru používání lepidla nesmí být překročeny NPK jednotlivých rozpouštědel.

Použití:

DOLETAK 46 nanést v tenké vrstvě rovnoměrně na obě slepované strany. Jednostranný nános je možno použít pouze v případech, kdy ve spoji nepůsobí napětí a jedná se o spoj nasákavého materiálu s nenasákavým podkladem. V takovém případě stačí pouze jeden dostatečný nános na nenasákavý podklad.
V průběhu obeschnutí (cca 10 sec. – 15 min.) musí být slepované dílce k sobě přiloženy a přitlačeny. POZOR! Doba obeschnutí je závislá na množství naneseného lepidla a teplotních podmínkách.
Při jednostranném nánosu lepidla a při lepení savých materiálů je možno obeschnutí vynechat, protože odpaření výparů rozpouštědel umožňují vlastnosti těchto materiálů.