Doletak 50 UM rot

Specifikace:

Barva: červená
Konzistence: vhodný pro stříkání
Ředidlo: Ředidlo Doletak
Sušina: cca 50 %
Viskozita při 20°C: cca 1000 mPa.s (Brookfield RVT)
Hořlavost: nehořlavý
Obeschnutí: jednostranné: 10 sekund až 3 min.
Oboustranné: 10 sekund až 15 min.
Skladování: max. 6 měsíců v suchém skladě při 15-18ºC. Je třeba zajistit dobré odvětrání pracovního prostoru. Pro dosažení optimálních vlastností zpracovávat lepidlo při pokojové teplotě.

Balení:

Nevratné plechovky 25 kg

První pomoc:

V případě nevolnosti opusťte pracoviště nebo přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Potřísněnou pokožku ihned očistěte a omyjte vodou a mýdlem a natřete ochranným krémem. Zasažené oči vyplachujte aspoň po dobu 10 min. mírným proudem vody. Při náhodném požití vypijte aspoň půl litru teplé pitné vody a vyvolejte zvracení. Ve vážnějších případech vyhledejte lékařskou pomoc.

DOLETAK 50 UM byl vyvinut s ohledem na co nejnižší obsah rozpouštědel (obsahuje cca 50 % sušiny) a zachování dobrých vlastností pro stříkání, možnost rychlého slepení a také dlouhé otevřené doby.

DOLETAK 50 UM je stříkací lepidlo na bázi SBR kaučuku, modifikované vybranými pryskyřicemi. Toto lepidlo je obzvláště vhodné při výrobě matrací, k lepení pěn z polyuretanů navzájem nebo s jinými materiály, jako dřevem, látkami, lepenkou, filcem, jutou a dalšími. Velmi dobře lze stříkat, umožňuje rychlé slepení a také dlouhou otevřenou dobu. Spára lepidla je elastická a umožňuje opakované slepení.

DOLETAK 50 UM není vhodný pro lepení potahových materiálů z PVC. K tomu slouží specielní lepidla typu JOPLAST.

Lepidlo se vyznačuje vysokou lepivostí a dobrou tepelnou odolností.

BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY PRO MANIPULACI A PRÁCI S LEPIDLEM DOLETAK 50 UM:
Lepidlo obsahuje organická rozpouštědla. Nádobu s lepidlem ukládat na dobře větratelném místě. Chránit se před vdechováním výparů z lepidla, jeho požitím nebo potřísněním pokožky nebo vniknutím do očí. Zbytky lepidla je zakázáno vylévat do kanalizace. Při práci s lepidlem používat předepsané ochranné pomůcky. V prostoru používání lepidla nesmí být překročeny NPK jednotlivých rozpouštědel.

DOLETAK 50 UM ROT je nehořlavý!!

Použití:

DOLETAK 50 UM nanést v tenké vrstvě rovnoměrně na obě slepované strany.Jednostranný nános je možno použít pouze v případech, kdy ve spoji nepůsobí napětí a jedná se o spoj nasákavého materiálu s nenasákavým podkladem. V takovém případě stačí pouze jeden dostatečný nános na nenasákavý podklad.

V průběhu obeschnutí (cca 10 sec. – 15 min.) musí být slepované dílce k sobě přiloženy a přitlačeny. POZOR! Doba obeschnutí je závislá na množství naneseného lepidla a teplotních podmínkách.

Při jednostranném nánosu lepidla a při lepení savých materiálů je možno obeschnutí vynechat, protože odpaření výparů rozpouštědel umožňují vlastnosti těchto materiálů.

Korigování spoje je možné max. po 12 – 24 hod.

Zpracování: Nános stříkací pistolí, tryska 1,5 – 2,5 mm při tlaku 3 – 6 bar. Vzdálenost stříkací pistole od nánosovaného materiálu max. 50 cm. Po rovnoměrném nanesení spoj dobře zalisovat.

Poznámky: Množství a rozličnost používaných materiálů nebo jejich surovin, stejně tak, jako různé zpracovatelské podmínky ukazují, že je bezpodmínečně nutné přesvědčit se předchozími zkouškami o tom, zda náš výrobek je vhodný k lepení zkoušeného materiálu.

Naše technické informace jsou sestaveny podle našich nejlepších vědomostí, ale jsou nezávazné. Doporučujeme Vám provedení vlastních zkoušek.