Doletherm 12 NF

Specifikace:

Barva: nahnědlá
Konzistence: vhodná pro nános štětcem nebo strojem
Ředidlo: Ředidlo Doletherm
Čištění: Ředidlo Doletherm
Skladování: 6 měsíců v suchém skladě při teplotě cca 15-18ºC. Lepidlo by nemělo být vystaveno mrazu. Při podchlazení je třeba lepidlo před použitím zahřát na teplotu místnosti. Lepidlo je hořlavina 1. třídy. Je třeba dbát na dobré větrání nebo odsávání pracovního prostoru. 
Zpracování: DOLETHERM 12 NF se nanáší štětcem nebo strojem. Je bezpodmínečně nutné nanášet takové množství lepidla, aby po usušení zůstal na povrchu rovnoměrný film. Obzvláště důležitý je tento bod u silně nasákavých materiálů, jako je useň nebo textil, u kterých jsou potřebné dva nánosy lepidla. Při tepelné aktivaci má teplota lepidla dosáhnout 80ºC a ihned potom je třeba naložit podešev na svršek a spoj zalisovat. Lepení za studena je dobře proveditelné do 60 min. po nánosu lepidla. Lisovací tlak se mění podle druhu podešvového a svrškového materiálu. Obvyklé lisovací podmínky jsou cca 10 - 15 s při tlaku 3 bar.
Poznámky: Množství a rozličnost používaných materiálů nebo jejich surovin, stejně tak, jako různé zpracovatelské podmínky ukazují, že je bezpodmínečně nutné přesvědčit se předchozími zkouškami o tom, zda náš výrobek je vhodný k lepení zkoušeného materiálu.

Naše technické informace jsou sestaveny podle našich nejlepších vědomostí, ale jsou nezávazné. Doporučujeme Vám provedení vlastních zkoušek.

Balení:

15 kg, 170 kg nevratné nádoby

První pomoc:

V případě nevolnosti opusťte pracoviště nebo přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Potřísněnou pokožku ihned očistěte a omyjte vodou a mýdlem a natřete ochranným krémem. Zasažené oči vyplachujte aspoň po dobu 10 min. mírným proudem vody. Při náhodném požití vypijte aspoň půl litru teplé pitné vody a vyvolejte zvracení. Ve vážnějších případech vyhledejte lékařskou pomoc.

DOLETHERM 12 NF je rozpouštědlové polychloroprenové lepidlo střední viskozity, které je vynikající svou absolutní univerzálností.

DOLETHERM 12 NF může být použit pro veškerá vnitřní lepení a také pro lepení různých podešvových materiálů, jako např. usní, porézních a tvrdých materiálů, tvarovaných podešví, různých pryžových materiálů, napínacích stélek, vkládacích stélek a dalších materiálů. DOLETHERM 12 NF může být použit i pro lepení podešví a to bez tepelné aktivace do 60 min. obeschnutí, nebo s tepelnou aktivací (cca 70 - 80ºC) po obeschnutí min. 20 min. Aktivace teplem je možná i 24 hod. po nánosu lepidla.

U vnitřních lepení je možno lepit materiály podle použití lepidlem DOLETHERM 12 NF ihned za mokra po nánosu lepidla, ale také podle druhu materiálu po 60 - 90 min. obeschnutí. Toto umožňuje flexibilní práci, potřebnou pro lepení vnitřních dílců.

DOLETHERM 12 NF vykazuje vysokou pevnost spoje, která umožňuje ruční napínání s mnoha různými materiály včetně GORETEXU (kde je nutné obzvláště těsné a pevné uzavření materiálů).

BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY PRO MANIPULACI A PRÁCI S LEPIDLEM DOLETHERM 12 NF:
Lepidlo obsahuje organická rozpouštědla a také toluen a JE HOŘLAVINOU I. TŘÍDY. Nádobu s lepidlem ukládat na dobře větratelném místě. Chránit lepidlo před stykem s možnými zdroji vznícení. Zákaz kouření v místech skladování, manipulace a práce s lepidlem. Chránit se před vdechováním výparů z lepidla, jeho požitím nebo potřísněním pokožky nebo vniknutím do očí. Zbytky lepidla je zakázáno vylévat do kanalizace. Místa výskytu a používání lepidla chránit před vznikem statické elektřiny. Při práci s lepidlem používat předepsané ochranné pomůcky. V prostoru používání lepidla nesmí být překročeny NPK jednotlivých rozpouštědel.