Doletherm 99

Specifikace:

Barva: nahnědlá

Ředidlo: Ředidlo Doletherm TF 
Viskozita: (3000 +/- 300 mPas/23°C)
Obsah sušiny: (30,5 +/- 1,5)%
Specifická hmotnost: (0,85 +/- 0,05)kg/l
Doba obeschnutí: průměrná
Konečná pevnost: cca po 48 hodinách od slepení
Otevřená doba: 45-60 min. – závisí na vnějších podmínkách
Skladování: 6 měsíců v suchém skladě při teplotě cca 15-18ºC. Lepidlo by nemělo být vystaveno mrazu. Při podchlazení je třeba lepidlo před použitím zahřát na teplotu místnosti. Lepidlo je hořlavina 1. třídy. Je třeba dbát na dobré větrání nebo odsávání pracovního prostoru.
Zpracování: DOLETHERM 99 se nanáší štětcem nebo na nanášecích strojích. Lepidlo je možné použít jak pro jednostranný, tak pro oboustranný nános. Díky dlouhé otevřené době jo možno po slepení dílců tyto v případě nepřesného naložení korigovat. DOLETHERM 99 se vyznačuje vysokou lepivostí po dlouhou dobu (ca 90min). Doba obeschnutí je obvykle 20 min., u nasákavých materiálů je možno slepení provést bezprostředně po nánosu lepidla, protože přítomná rozpouštědla se mohou odpařit přes textil, vlepovací stélku a p. Slepení je možné minimálně do 30 min. po nanesení lepidla. Po této době je možno dosáhnout také pozitivního spoje použitím odpovídajícího lisovacího tlaku.
Poznámky: Množství a rozličnost používaných materiálů nebo jejich surovin, stejně tak, jako různé zpracovatelské podmínky ukazují, že je bezpodmínečně nutné přesvědčit se předchozími zkouškami o tom, zda náš výrobek je vhodný k lepení zkoušeného materiálu.

Naše technické informace jsou sestaveny podle našich nejlepších vědomostí, ale jsou nezávazné. Doporučujeme Vám provedení vlastních zkoušek.

Balení:

15 kg a 170 kg (sud) nevratné nádoby

První pomoc:

V případě nevolnosti opusťte pracoviště nebo přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Potřísněnou pokožku ihned očistěte a omyjte vodou a mýdlem a natřete ochranným krémem. Zasažené oči vyplachujte aspoň po dobu 10 min. mírným proudem vody. Při náhodném požití vypijte aspoň půl litru teplé pitné vody a vyvolejte zvracení. Ve vážnějších případech vyhledejte lékařskou pomoc.

DOLETHERM 99 je rozpouštědlové polychloroprenové lepidlo s velmi dlouhou otevřenou dobou a vysokým tokem. Je vhodné pro všechny druhy vnitřních spojů, jako např. vlepování stélek, vkládacích stélek, podšívkových materiálů, potahování podpatků a p. DOLETHERM 99 neobsahuje toluen!

BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY PRO MANIPULACI A PRÁCI S LEPIDLEM DOLETHERM 99.
Lepidlo obsahuje organická rozpouštědla a JE HOŘLAVINOU I. TŘÍDY. Nádobu s lepidlem ukládat na dobře větratelném místě. Chránit lepidlo před stykem s možnými zdroji vznícení. Zákaz kouření v místech skladování, manipulace a práce s lepidlem. Chránit se před vdechováním výparů z lepidla, jeho požitím nebo potřísněním pokožky nebo vniknutím do očí. Zbytky lepidla je zakázáno vylévat do kanalizace. Místa výskytu a používání lepidla chránit před vznikem statické elektřiny. Při práci s lepidlem používat předepsané ochranné pomůcky. V prostoru používání lepidla nesmí být překročeny NPK jednotlivých rozpouštědel.