Doletherm Translucent TF

Specifikace:

Barva: transparentní
Viskozita: vhodné pro nános štětcem i strojem
Ředění: Ředidlo Doletherm TF
Čištění: Ředidlo Doletherm TF
Skladování: 6 měsíců v suchém skladě při teplotě 15-18ºC. Lepidlo nesmí zmrznout. Při podchlazení je nutno lepidlo před zpracováním vytemperovat na teplotu místnosti. Lepidlo je hořlavina I.třídy. Dbát na dobré odvětrání pracoviště.
Zpracování: DOLETHERM TRANSLUCENT TF je možno nanášet ručně štětcem nebo nanášecím strojem. Nános lepidla musí být dostatečný, aby po obeschnutí vytvořil rovnoměrný film. Obzvláště důležité je to u silně nasákavých materiálů, jako jsou useň a textilie, které je lépe nanášet dvakrát. Doba obeschnutí je minimálně 20 min. Slepení za studena je možné až do 12 hod. po nánosu lepidla.
Poznámky: Množství a rozličnost používaných materiálů nebo jejich surovin, stejně tak, jako různé zpracovatelské podmínky ukazují, že je bezpodmínečně nutné přesvědčit se předchozími zkouškami o tom, zda náš výrobek je vhodný k lepení zkoušeného materiálu.

Naše technické informace jsou sestaveny podle našich nejlepších vědomostí, ale jsou nezávazné. Doporučujeme Vám provedení vlastních zkoušek.

Balení:

Nevratné nádoby 15 kg.

První pomoc:

V případě nevolnosti opusťte pracoviště nebo přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Potřísněnou pokožku ihned očistěte a omyjte vodou a mýdlem a natřete ochranným krémem. Zasažené oči vyplachujte aspoň po dobu 10 min. mírným proudem vody. Při náhodném požití vypijte aspoň půl litru teplé pitné vody a vyvolejte zvracení. Ve vážnějších případech vyhledejte lékařskou pomoc.

DOLETHERM TRANSLUCENT TF je rozpouštědlové polychloroprenové lepidlo, které dává plně transparentní film. DOLETHERM TRANSLUCENT TF je velmi lepivý a proto má otevřenou dobu minimálně 12 hodin (t.zn., že oba díly, natřené lepidlem DOLETHERM TRANSLUCENT, je možno ještě po 12 hod. přiložením k sobě a zalisováním slepit za studena - bez tepelné aktivace).

DOLETHERM TRANSLUCENT TF neobsahuje toluen!

DOLETHERM TRANSLUCENT TF je proto vhodný především pro všechny vnitřní spoje (vlepování podšívek, vkládacích stélek, potahování podpatků, klínů atd.) u obuvi ze světlých usní, u kterých může použití tmavých polychloroprenových lepidel způsobit vytvoření fleků. Toto platí obzvláště v případě vlepovacích stélek, kde tmavé lepidlo na okraji stélky působí vždy negativně.

Díky vysoké lepivosti a speciální pryskyřici umožňuje toto lepidlo velmi dobré vlepování vkládacích stélek, vyrobených z mnoha syntetických materiálů, stejně tak, jako dobrou adhezi k mnoha plastům (např. při potahování klínů nebo podpatků z těžko lepitelných plastů, jako EVA, polystyren ap.).

BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY PRO MANIPULACI A PRÁCI S LEPIDLEM DOLETHERM TRANSLUCENT TF.
Lepidlo obsahuje organická rozpouštědla a JE HOŘLAVINOU I. TŘÍDY. Nádobu s lepidlem ukládat na dobře větratelném místě. Chránit lepidlo před stykem s možnými zdroji vznícení. Zákaz kouření v místech skladování, manipulace a práce s lepidlem. Chránit se před vdechováním výparů z lepidla, jeho požitím nebo potřísněním pokožky nebo vniknutím do očí. Zbytky lepidla je zakázáno vylévat do kanalizace. Místa výskytu a používání lepidla chránit před vznikem statické elektřiny. Při práci s lepidlem používat předepsané ochranné pomůcky. V prostoru používání lepidla nesmí být překročeny NPK jednotlivých rozpouštědel.