Doletherm uni TF

Specifikace:

Barva: nahnědlá
Konzistence: vhodná pro nános štětcem nebo strojem
Ředidlo: Ředidlo Doletherm TF
Čištění: Ředidlo Doletherm TF
Skladování: 6 měsíců v suchém skladě při teplotě cca 15-18ºC. Lepidlo by nemělo být vystaveno mrazu. Při podchlazení je třeba lepidlo před použitím zahřát na teplotu místnosti. Lepidlo je hořlavina 1. třídy. Je třeba dbát na dobré větrání nebo odsávání pracovního prostoru.
Zpracování: DOLETHERM UNI TF se nanáší štětcem nebo strojem. Je bezpodmínečně nutné nanášet takové množství lepidla, aby po usušení zůstal na povrchu rovnoměrný film. Obzvláště důležitý je tento bod u silně nasákavých materiálů, jako je useň nebo textil, u kterých jsou potřebné dva nánosy lepidla. Doba obeschnutí je 20 až 90 min. Při tepelné aktivaci má teplota lepidla dosáhnout 80ºC a ihned potom je třeba naložit podešev na svršek a spoj zalisovat. Lepení za studena je dobře proveditelné do 60 min. po nánosu lepidla. Lisovací tlak se mění podle druhu podešvového a svrškového materiálu. Obvyklé lisovací podmínky jsou cca 10 - 15 s při 3,5 bar.
Poznámky: Množství a rozličnost používaných materiálů nebo jejich surovin, stejně tak, jako různé zpracovatelské podmínky ukazují, že je bezpodmínečně nutné přesvědčit se předchozími zkouškami o tom, zda náš výrobek je vhodný k lepení zkoušeného materiálu.

Naše technické informace jsou sestaveny podle našich nejlepších vědomostí, ale jsou nezávazné. Doporučujeme Vám provedení vlastních zkoušek.

Balení:

15 kg a 170 kg (sud) nevratné nádoby

První pomoc:

V případě nevolnosti opusťte pracoviště nebo přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Potřísněnou pokožku ihned očistěte a omyjte vodou a mýdlem a natřete ochranným krémem. Zasažené oči vyplachujte aspoň po dobu 10 min. mírným proudem vody. Při náhodném požití vypijte aspoň půl litru teplé pitné vody a vyvolejte zvracení. Ve vážnějších případech vyhledejte lékařskou pomoc.

DOLETHERM UNI TF je rozpouštědlové polychloroprenové lepidlo střední viskozity. Vzhledem ke svým vlastnostem je vhodné pro lepení mnoha různých materiálů, jako např. usní, porézních materiálů, lisovaných podešví, pryžových materiálů, napínacích a vkládacích stélek.

DOLETHERM UNI TF je jednosložkové lepidlo, vhodné především k lepení podešví, aktivovatelné při cca 80ºC. Lepení bez aktivace je také možné při použití odpovídajícího lisovacího tlaku, a to do 30, max. 60 min. po nánosu lepidla.

DOLETHERM UNI TF neobsahuje toluen!

BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY PRO MANIPULACI A PRÁCI S LEPIDLEM DOLETHERM UNI.
Lepidlo obsahuje organická rozpouštědla a JE HOŘLAVINOU I. TŘÍDY. Nádobu s lepidlem ukládat na dobře větratelném místě. Chránit lepidlo před stykem s možnými zdroji vznícení. Zákaz kouření v místech skladování, manipulace a práce s lepidlem. Chránit se před vdechováním výparů z lepidla, jeho požitím nebo potřísněním pokožky nebo vniknutím do očí. Zbytky lepidla je zakázáno vylévat do kanalizace. Místa výskytu a používání lepidla chránit před vznikem statické elektřiny. Při práci s lepidlem používat předepsané ochranné pomůcky. V prostoru používání lepidla nesmí být překročeny NPK jednotlivých rozpouštědel.