Dolexpress AF 75 (samolepka)

Specifikace:

Disperzi je možné nanést na jakýkoliv materiál. Po obeschnutí vytvoří vysoce lepivý film, který je možno použít jako samolepku.

Balení:

150 kg sudy

První pomoc:

Po práci s lepidlem si omýt ruce vodou a mýdlem. Při zasažení očí tyto vyplachovat mírným proudem vody po dobu cca 10 minut. Při náhodném požití vyvolat zvracení a vyhledat lékařskou pomoc.

Vodní disperze syntetického polymeru.

Použití:

Použití je možné v kterémkoliv odvětví průmyslu.