Doltex

Specifikace:

Barva: bílá
Zápach: po amoniaku
Konzistence: vhodná pro nános štětcem, strojem nebo stříkání pistolí
Ředidlo: nelze ředit
Skladování: 6 měsíců při teplotě 15 - 25ºC v suchém skladě. Lepidlo nesmí být podchlazeno pod 5ºC a NESMÍ ZMRZNOUT ! Po podchlazení nebo zmrznutí lepidla je toto DÁLE NEPOUŽITELNÉ.
Zpracování: Lepidlo je možno použít jako jednostranné - po nanesení lepidla na jeden dílec se ihned přiloží druhý a spoj se zalisuje. V případě nánosu na obě strany je možno spoj slepit i po velmi dlouhé době obeschnutí. Lepidlo je možné použít i pro zaklepávání. Při zpracování je třeba vzhledem k přítomnosti amoniaku v latexu dbát na dobré odvětrání pracoviště.

Balení:

10 kg plastové kanystry (kýble), 205 kg sudy

První pomoc:

Při nadýchání vyvést postiženého na čerstvý vzduch. Potřísněnou pokožku omýt vodou a mýdlem. Při vstříknutí do očí tyto vyplachovat delší dobu mírným proudem vody. Při náhodném požití vyvolat zvracení. Ve vážnějších případech vyhledat lékařskou pomoc.

DOLTEX je lepidla z přírodního latexu, určené ke kontaktnímu lepení za mokra nebo po obeschnutí vhodná především pro použití při montáži svršků obuvi nebo dílců při výrobě kožené galanterie. Doltex je vhodný jak pro nános štětcem, tak pro stříkání pod tlakem.

Latexová lepidla typu DOLTEX jsou vhodná pro lepení přírodních usní a textilů a některých syntetických materiálů, používaných při výrobě svršků obuvi a kombinaci těchto materiálů.

BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY PRO MANIPULACI A PRÁCI S LEPIDLY DOLTEX.
Lepidla typu DOLTEX jsou na bázi přírodního latexu a jsou tedy NEHOŘLAVÉ. Vzhledem k přítomnosti amoniaku (max. do 0,7%) je třeba zajistit odsávání nebo odvětrání pracoviště, aby nebyla překročena NPK amoniaku. Při práci je třeba se chránit před přímým vdechováním těchto výparů z lepidla, před dlouhodobým kontaktem lepidla s pokožkou, jeho vniknutím do očí nebo náhodným požitím. Zbytky lepidla je zakázáno vylévat do kanalizace.