Doltex D

Specifikace:

Barva: bílá
Zápach: po amoniaku
Konzistence: vhodná pro nános štětcem, strojem nebo stříkání pistolí
Ředidlo: nelze ředit
Skladování: 6 měsíců při teplotě 15 - 25ºC v suchém skladě. Lepidlo nesmí být podchlazeno pod 5ºC a NESMÍ ZMRZNOUT ! Po podchlazení nebo zmrznutí lepidla je toto DÁLE NEPOUŽITELNÉ.
Zpracování: Lepidlo je možno použít jako jednostranné - po nanesení lepidla na jeden dílec se ihned přiloží druhý a spoj se zalisuje. V případě nánosu na obě strany je možno spoj slepit i po velmi dlouhé době obeschnutí. Lepidlo je možné použít i pro zaklepávání. Při zpracování je třeba vzhledem k přítomnosti amoniaku v latexu dbát na dobré odvětrání pracoviště.

Balení:

10 kg plastové kanystry (kýble).

První pomoc:

Při nadýchání vyvést postiženého na čerstvý vzduch. Potřísněnou pokožku omýt vodou a mýdlem. Při vstříknutí do očí tyto vyplachovat delší dobu mírným proudem vody. Při náhodném požití vyvolat zvracení. Ve vážnějších případech vyhledat lékařskou pomoc.

DOLTEX D je lepidlo z přírodního latexu, určené ke kontaktnímu lepení za mokra nebo po obeschnutí,  vhodné především pro použití při montáži svršků obuvi nebo dílců při výrobě kožené galanterie.  Doltex D je podstatně viskóznější a je určen pro nános štětcem.

Latexová lepidla typu DOLTEX jsou vhodná pro lepení přírodních usní, textilů, většiny syntetických materiálů, používaných při výrobě svršků obuvi a kombinaci těchto materiálů.

BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY PRO MANIPULACI A PRÁCI S LEPIDLY DOLTEX.
Lepidla typu DOLTEX jsou na bázi přírodního latexu a jsou tedy NEHOŘLAVÉ. Vzhledem k přítomnosti amoniaku (max. do 0,7%) je třeba zajistit odsávání nebo odvětrání pracoviště, aby nebyla překročena NPK amoniaku. Při práci je třeba se chránit před přímým vdechováním těchto výparů z lepidla, před dlouhodobým kontaktem lepidla s pokožkou, jeho vniknutím do očí nebo náhodným požitím. Zbytky lepidla je zakázáno vylévat do kanalizace.