Härter Farblos

Specifikace:

Chemické složení: cca 20 % roztok polyizokyanátu v ethylacetátu, nažloutlá kapalina obsah NCO - skupin: cca 6,1 % Polyizokyanát, obsažený v prostředku =HÄRTER FARBLOS= je jen obtížně těkavý. Přesto je třeba při jeho zpracování zajistit dobré odvětrání pracoviště. Vzhledem k tomu, že HÄRTER FARBLOS je reaktivní, nesmí přijít do styku s pokožkou; v případě, že se tak stane, je nutno zasažené místo co nejdříve očistit.
Skladování: Skladovat v dobře uzavřených nádobách. Zamezit vnikání vzdušné vlhkosti do těchto nádob - láhve nenechat stát otevřené. Trvanlivost 3 měsíce!!!
Dávkování: Polychloroprenová lepidla 5 - 7 %, Polyuretanová lepidla 5 - 7 %, Lepidla z přír. kaučuku 3 - 7 %

Naše technické informace jsou sestaveny podle našich nejlepších vědomostí, ale jsou nezávazné. Doporučujeme Vám provedení vlastních zkoušek.

Balení:

V litrových skleněných lahvích - 8 lahví v kartonu nebo 10 l nádoby.

První pomoc:

Oděv, potřísněný přípravkem HÄRTER FARBLOS ihned vyměnit. Zasaženou pokožku ihned omýt vodou a mýdlem a natřít ochranným krémem. Zasažené oči vyplachovat po dobu 10-15 min. mírným proudem vody a ihned vyhledat lékaře. Při náhodném požití vypít asi půl litru teplé vody a vyvolat zvracení. Při nadýchání výparů vyvést postiženého na čerstvý vzduch. Ve vážnějších případech vyhledat lékařskou pomoc.

HÄRTER FARBLOS je síťovací prostředek se střední reakční rychlostí pro lepidla na bázi polychloroprenu a polyuretanu.

Přídavek přípravku =HÄRTER FARBLOS= zvyšuje adhezi k mnoha materiálům a podstatně zlepšuje odolnost spoje proti zvýšené teplotě,vlhkosti, tukům, změkčovadlům a mnoha rozpouštědlům.

BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY PRO MANIPULACI A PRÁCI SE SÍŤOVACÍM PROSTŘEDKEM HÄRTER FARBLOS.
Nádoby s Härtrem Farblos ukládat na dobře větratelném místě vždy dobře uzavřené, chránit je před vniknutím vody nebo vzdušné vlhkosti, která jejich obsah znehodnotí. Zajistit řádné větrání nebo odsávání pracoviště. Při práci nejezte, nepijte, nekuřte! Při práci chránit pokožku rukou. Dodržovat bezpečnostní pokyny pro práci s chemikáliemi.