Impregnierung 50-23

Specifikace:

Chemická charakteristika: přípravek na bázi organických rozpouštědel
Vzhled: čirá, bezbarvá tekutina, je možné zabarvení
Použití: Impregnace na velury, nubuky a lícové usně. Je vhodná také pro impregnaci koženého oblečení a také jiných materiálů, jako jsou textily, a jiné nasákavé materiály.
Působení: Vnikem účinné látky do hloubky materiálu se dosáhne vysoké odolnosti proti vodě.
Zpracování: nanášení stříkací pistolí, namáčením nebo nános štětcem
Skladování: V suchém a chladném skladě. Vzhledem k tomu, že se jedná o hořlaviny I. třídy, je třeba zajistit dobré větrání nebo odsávání.

Balení:

10 l plechové nádoby.

První pomoc:

Při nadýchání a v případě nevolnosti vyvést postiženého na čerstvý vzduch. Potřísněnou pokožku omýt vodou a mýdlem. Zasažené oči vyplachovat po dobu 10 - 15 min. mírným proudem vody. Při náhodném požití vyvolat zvracení a ihned vyhledat lékařskou pomoc.

 

Impregnierung 50-23 je impregnační prostředek, jehož nástřik na materiál (svršek obuvi nebo část oblečení) zajišťuje odolnost povrchu materiálu proti vodě.

BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY PRO MANIPULACI A PRÁCI S IMPREGNACÍ 50-23.
Jedná se o hořlaviny I. třídy. Nádoby s nimi je nutno ukládat na dobře větratelném místě a chránit je před možnými zdroji vznícení. Zákaz kouření v místech jejich skladování, manipulace a práce s nimi. Zákaz kouření v těchto místech. Chránit se před vdechováním výparů, stykem s pokožkou, vniknutím do očí a požitím. Zbytky je zakázáno vylévat do kanalizace. Místa výskytu chránit před vznikem statické elektřiny. V prostoru jejich používání nesmí být překročeny NPK jednotlivých rozpouštědel.