Joplast 3, 3IF

Specifikace:

Barva: bělavá / transparentní
Viskozita: vhodná pro nanášení štětcem
Ředidlo: Ředidlo Joplast
Čištění: Ředidlo Joplast
Přídavek síťovadla: 5 - 7 %; doba zpracovatelnosti lepidla se síťovadlem max. 8 h.
Skladování: max. 6 měsíců v suchém skladě při 15-18 ºC. Chránit před mrazem a podchlazením. Při podchlazení bude lepidlo gelovité až tuhé a před použitím musí být vytemperováno na pokojovou teplotu 18-20ºC. Lepidlo je hořlavé. Je třeba zajistit dobré odvětrání pracovního prostoru.

Naše technické informace jsou sestaveny podle našich nejlepších vědomostí, ale jsou nezávazné. Doporučujeme Vám provedení vlastních zkoušek.

Balení:

15 kg nevratné nádoby

První pomoc:

V případě nevolnosti opusťte pracoviště nebo přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Potřísněnou pokožku ihned očistěte a omyjte vodou a mýdlem a natřete ochranným krémem. Zasažené oči vyplachujte aspoň po dobu 10 minut mírným proudem vody. Při náhodném požití vypijte asi půl litru teplé pitné vody a vyvolejte zvracení. Ve vážnějších případech vyhledejte lékařskou pomoc.

Joplast 3 je transparentní rozpouštědlové polyuretanové lepidlo s vysokou teplostálostí.Je obzvláště vhodné k lepení mnoha různých materiálů jako usní, plněných a transparentních typů kaučuků, PVC a PU podešví s vrchovým materiálem usňovým a poromerickým.
JOPLAST 3 může být také použit pro lepení materiálů z termoplastického kaučuku. V tomto případě musí být TR kaučuk před nánosem lepidla halogenován (viz Informace o výrobku =DOLESOL A+B=), nebo předběžně upraven (viz Informace o výrobku =DOLESOL .

Přídavek výrobku =HÄRTER= (Isokyanát) nad 5 % značně zvyšuje odolnost spoje za zvýšené teploty a také adhezi k mnoha kritickým povrchům.

Může být zpracováván jako jedno- i dvousložkové lepidlo, doporučováno je jeho použití hlavně jako dvousložkového lepidla. Joplast 3  neobsahuje toluen!

BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY PRO MANIPULACI A PRÁCI S LEPIDLEM JOPLAST 7
Lepidlo obsahuje organická rozpouštědla a JE HOŘLAVINOU I. TŘÍDY. Nádobu s lepidlem ukládat na dobře větratelném místě. Chránit lepidlo před stykem s možnými zdroji vznícení. Zákaz kouření v místech skladování, manipulace a práce s lepidlem. Chránit se před vdechováním výparů z lepidla, jeho požitím nebo potřísněním pokožky nebo vniknutím do očí. Zbytky lepidla je zakázáno vylévat do kanalizace. Místa výskytu a používání lepidla chránit před vznikem statické elektřiny. Při práci s lepidlem používat předepsané ochranné pomůcky. V prostoru používání lepidla nesmí být překročeny NPK jednotlivých rozpouštědel.

Použití:

Lepené dílce musí být odrásány (useň, pryž, PU), omyty (PVC, poromerické materiály), halogenovány (pryž, TR kaučuk), nebo předběžně upraveny (TR kaučuk =DOLESOLEM A+B=). Na useň a nasákavé materiály se lepidlo nanáší dvakrát, na všechny ostatní materiály jedenkrát. Minimální doba
obeschnutí je podle teploty v místnosti 15 - 25 min., nejdelší doba obeschnutí dvousložkového lepidla je 2 hodiny. Pak musí být spoj aktivován a zalisován. Aktivační teplota má být podle aktivovaných materiálů 55-65ºC.Je nutné dbát na to, aby podešve byly po aktivaci okamžitě zalisovány.