Joplast PU vostrich

Specifikace:

Barva: bělavá / transparentní
Viskozita: nízkoviskózní
Čištění: Ředidlo Joplast
Přídavek síťovadla: 3-5 % Härter farblos
Skladování: max. 6 měsíců v suchém skladě při 15-18ºC. Chránit před mrazem a podchlazením a přímými slunečními paprsky. Lepidlo je hořlavé. Je třeba zajistit dobré odvětrání pracovního prostoru.

Naše technické informace jsou sestaveny podle našich nejlepších vědomostí, ale jsou nezávazné. Doporučujeme Vám provedení vlastních zkoušek.

Balení:

15 kg nevratné nádoby

První pomoc:

V případě nevolnosti opusťte pracoviště nebo přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Potřísněnou pokožku ihned očistěte a omyjte vodou a mýdlem a natřete ochranným krémem. Zasažené oči vyplachujte aspoň po dobu 10 minut mírným proudem vody. Při náhodném požití vypijte asi půl litru teplé pitné vody a vyvolejte zvracení. Ve vážnějších případech vyhledejte lékařskou pomoc.

JOPLAST PU VORSTRICH je transparentní, rozpouštědlový, polyuretanový přednátěr s nižší viskozitou, použitelný jako 1. nános lepidla před hlavním nánosem lepidla JOPLAST 7.

Doporučujeme přídavek 5% (váhových) isokyanátu Härter farblos.

BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY PRO MANIPULACI A PRÁCI S LEPIDLEM DOLEPLAST 70.
Lepidlo obsahuje organická rozpouštědla a JE HOŘLAVINOU I. TŘÍDY. Nádobu s lepidlem ukládat na dobře větratelném místě. Chránit lepidlo před stykem s možnými zdroji vznícení. Zákaz kouření v místech skladování, manipulace a práce s lepidlem. Chránit se před vdechováním výparů z lepidla, jeho požitím nebo potřísněním pokožky nebo vniknutím do očí. Zbytky lepidla je zakázáno vylévat do kanalizace. Místa výskytu a používání lepidla chránit před vznikem statické elektřiny. Při práci s lepidlem používat předepsané ochranné pomůcky. V prostoru používání lepidla nesmí být překročeny NPK jednotlivých rozpouštědel.

Použití:

JOPLAST PU VORSTRICH smíchat se síťovadlem Härter farblos a dobře promíchat. Na připravené dílce (odrásané ap.)nanést štětcem. Po tomto 1. přednátěru za cca 20-30 minut nanést 2. nános lepidla Joplast 7 s 5-7% Härter farblos.