Pur Primer 3

Balení:

5,10 l nádoby

První pomoc:

Při nadýchání a v případě nevolnosti vyvést postiženého na čerstvý vzduch. Potřísněnou pokožku omýt vodou a mýdlem. Zasažené oči vyplachovat po dobu 10 -15 minut mírným proudem vody. Při náhodném požití vyvolat zvracení a ihned vyhledat lékařskou pomoc.

Omývací rozpouštědlový prostředek na PUR podešve před nánosem lepidla s velkou účiností.