PVC Reiniger

Specifikace:

Barva: transparentní
Viskozita: řídká tekutina
Ředění: žádné
Skladování: minimálně 1 rok
Zpracování: Podešve očistit přípravkem PVC-Reiniger. POZOR!!!!! Pravidelně měnit čistící tampony!!! Po obeschnutí cca 1 min. je třeba nanést lepidlo.
Poznámky: Množství a rozličnost používaných materiálů nebo jejich surovin, stejně tak, jako různé zpracovatelské podmínky ukazují, že je bezpodmínečně nutné přesvědčit se předchozími zkouškami o tom, zda náš výrobek je vhodný k lepení zkoušeného materiálu. Protože zpracování našich výrobků leží mimo náš vliv a kontrolu, musíme odmítnout každé ručení za škody, způsobené zanedbáním shora uvedených údajů.

Naše technické informace jsou sestaveny podle našich nejlepších vědomostí, ale jsou nezávazné. Doporučujeme Vám provedení vlastních zkoušek.

Balení:

5 l a 10 l kanystry

První pomoc:

V případě nevolnosti opusťte pracoviště nebo přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Potřísněnou pokožku ihned očistěte a omyjte vodou a mýdlem a natřete ochranným krémem. Zasažené oči vyplachujte aspoň po dobu 10 min. mírným proudem vody. Při náhodném požití vypijte aspoň půl litru teplé pitné vody a vyvolejte zvracení. Ve vážnějších případech vyhledejte lékařskou pomoc.

PVC-REINIGER je prostředek vyvinutý především speciálně pro PVC podešve. Slouží k očištění povrchu podešve od změkčovadel a dalších produktů, které snižují jejich lepitelnost.

Důležitá je pravidelná výměna omývacích tamponů a obnovování prostředku PVC-REINIGER. Pokud bude používán stejný tampon nebo nános štětcem stále stejného prostředku, dochází ke zvyšování koncentrace změkčovadel v tomto prostředku a nános na další podešev změkčovadlo neodstraňuje, ale přidává.

PVC-REINIGER se vyznačuje velmi krátkou dobou obeschnutí (cca 1 min.). Nános lepidla je třeba aplikovat bezprostředně po omytí a při použití lepidel typu JOPLAST se dosáhne vynikajících počátečních i konečných pevností.

BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY PRO MANIPULACI A PRÁCI S OMÝVACÍM PROSTŘEDKEM PVC-REINIGER.
Prostředek obsahuje organická rozpouštědla aceton, metyletylketon a JE HOŘLAVINOU I. TŘÍDY. Nádobu s lepidlem ukládat na dobře větratelném místě. Chránit lepidlo před stykem s možnými zdroji vznícení. Zákaz kouření v místech skladování, manipulace a práce s lepidlem. Chránit se před vdechováním výparů z lepidla, jeho požitím nebo potřísněním pokožky nebo vniknutím do očí. Zbytky lepidla je zakázáno vylévat do kanalizace. Místa výskytu a používání lepidla chránit před vznikem statické elektřiny. Při práci s lepidlem používat předepsané ochranné pomůcky. V prostoru používání lepidla nesmí být překročeny NPK jednotlivých rozpouštědel.