Ředidlo BA

První pomoc:

Při nadýchání a v případě nevolnosti vyvést postiženého na čerstvý vzduch. Potřísněnou pokožku omýt vodou a mýdlem. Zasažené oči vyplachovat po dobu 10 -15 minut mírným proudem vody. Při náhodném požití vyvolat zvracení a ihned vyhledat lékařskou pomoc.

Ředidlo pro některé specielní druhy lepidel bez obsahu toluenu.