Ředidlo Butanon

Balení:

5, 10 l kanystry

První pomoc:

Při nadýchání a v případě nevolnosti vyvést postiženého na čerstvý vzduch. Potřísněnou pokožku omýt vodou a mýdlem. Zasažené oči vyplachovat po dobu 10 - 15 minut  mírným proudem vody. Při náhodném požití vyvolat zvracení a ihned vyhledat lékařskou pomoc.

Specielní ředidlo pro některé polyuretanové lepidla a jiné specielní použití. Bližší informace o možnosti použití je nutné konzultovat se specialistou firmy.