Ředidlo Doletak

Balení:

5,10 l kanystry

První pomoc:

Při nadýchání a v případě nevolnosti vyvést postiženého na čerstvý vzduch.

Potřísněnou pokožku omýt vodou a mýdlem. Zasažené oči vyplachovat po dobu 10 - 15 minut mírným proudem vody. Při náhodném požití vyvolat zvracení a ihned vyhledat lékařskou pomoc.

Ředidlo pro stříkací nábytkářská lepidla řady DOLETAK.