Ředidlo Joplast

Specifikace:

Barva: čirá tekutina
Skladování: 6 měsíců v suchém skladě při teplotě max. 30ºC. Vzhledem k tomu, že se jedná o hořlaviny I. třídy, je třeba zajistit dobré větrání nebo odsávání.
Zpracování: v případě potřeby je možno příslušným typem ředidla naředit lepidlo JOPLAST na potřebnou viskozitu. U dvousložkových lepidel je třeba podle naředění upravit poměr lepidla a použitého síťovacího prostředku HÄRTER.

Balení:

5, 10 l kanystry

První pomoc:

Při nadýchání a v případě nevolnosti vyvést postiženého na čerstvý vzduch. Potřísněnou pokožku omýt vodou a mýdlem. Zasažené oči vyplachovat po dobu 10 - 15 min. mírným proudem vody. Při náhodném požití vyvolat zvracení a ihned vyhledat lékařskou pomoc.

ŘEDIDLO JOPLAST je směs organických rozpouštědel, určené k ředění polyuretanových (JOPLAST) lepidel a přednátěrů. Vzhledem k tomu, že se jedná o směs organických rozpouštědel, je tato směs HOŘLAVINA I. TŘÍDY.

BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY PRO MANIPULACI A PRÁCI S ŘEDIDLEM JOLEPLAST.
Ředidla jsou hořlaviny I. třídy. Nádoby s nimi je nutno ukládat na dobře větratelném místě a chránit je před možnými zdroji vznícení. Zákaz kouření v místech jejich skladování, manipulace a práce s nimi. Zákaz kouření v těchto místech. Chránit se před vdechováním výparů, stykem s pokožkou, vniknutím do očí a požitím. Zbytky ředidel je zakázáno vylévat do kanalizace. Místa výskytu chránit před vznikem statické elektřiny. V prostoru jejich používání nesmí být překročeny NPK jednotlivých rozpouštědel.