Thermocoll S21

Specifikace:

Sušina: 40 % + 1 % pH /DIN 53785/ 4 - 5
Barva: bílá
Konzistence: řídká tekutina
Ředidlo: není možno ředit
Čištění: voda, ihned po použití, zaschlé je nerozpustné
Skladování: 6 měsíců při pokojové teplotě. Lepidlo neodolává mrazu a po ochlazení pod 0ºC je nepoužitelné.
Zpracování: Opatky namočit, doba obeschnutí 15-20 min. Lepidlem nanesené opatky je možno skladovat několik týdnů. Aktivace: 5-15 s, podle tloušťky materiálu. Musí být dosaženo teploty lepidla 65ºC!
Poznámky:
Množství a rozličnost používaných materiálů nebo jejich surovin, stejně tak, jako různé zpracovatelské podmínky ukazují, že je bezpodmínečně nutné přesvědčit se předchozími zkouškami o tom, zda náš výrobek je vhodný k lepení zkoušeného materiálu. Protože zpracování našich výrobků leží mimo náš vliv a kontrolu, musíme odmítnout každé ručení za škody, způsobené zanedbáním shora uvedených údajů.

Balení:

20 kg plastové kanystry

První pomoc:

Při zasažení očí tyto vyplachovat mírným proudem vody po dobu cca 10 min. Potřísněnou pokožku omýt vodou a mýdlem. Při náhodném požití vyvolat zvracení a vyhledat lékařskou pomoc.

THERMOCOLL S 21A je disperzní opatkové namáčecí lepidlo na bázi kopolymeru vinylacetátu, které je možno použít nejlépe po krátkém obeschnutí s tepelnou aktivací opatku při zalisování mezi svrškem a podšívkou.

Návod k použití:
THERMOCOLL j zažehlovací lepidlo, které po zahřátí na cca 65ºC a následném ochlazení umožní jednostranné spojení opatku s vrchovým nebo podšívkovým materiálem.

BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY PRO MANIPULACI A PRÁCI S LEPIDLY THERMOCOLL
Po práci s lepidlem si umýt ruce vodou a mýdlem. Zbytky lepidla je zakázáno vylévat do kanalizace. Při použití nejsou zapotřebí žádné obzvláštní ochranné pracovní prostředky.