Ultrakit Primer EVA

Specifikace:

Barva: transparentní, nažloutlá
Viskozita: řídká tekutina
Ředění: žádné
Skladování: minimálně 1 rok
Zpracování: Podešev z EVA materiálu natřít EVA Primerem. Po obeschnutí minimálně 1 minutu může následovat nános lepidla. Delší doba obeschnutí vede k lepšímu odpaření rozpouštědel a u některých materiálů k lepším počátečním pevnostem.
Poznámky: Množství a rozličnost používaných materiálů nebo jejich surovin, stejně tak, jako různé zpracovatelské podmínky ukazují, že je bezpodmínečně nutné přesvědčit se předchozími zkouškami o tom, zda náš výrobek je vhodný k lepení zkoušeného materiálu. Protože zpracování našich výrobků leží mimo náš vliv a kontrolu, musíme odmítnout každé ručení za škody, způsobené zanedbáním shora uvedených údajů.
Naše technické informace jsou sestaveny podle našich nejlepších vědomostí, ale jsou nezávazné. Doporučujeme Vám provedení vlastních zkoušek.

Balení:

15 kg plechové nádoby

První pomoc:

V případě nevolnosti opusťte pracoviště nebo přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Potřísněnou pokožku ihned očistěte a omyjte vodou a mýdlem a natřete ochranným krémem. Zasažené oči vyplachujte aspoň po dobu 10 min. mírným proudem vody. Při náhodném požití vypijte aspoň půl litru teplé pitné vody a vyvolejte zvracení. Ve vážnějších případech vyhledejte lékařskou pomoc.

ULTRAKIT PRIMER EVA je prostředek vyvinutý speciálně pro EVA-materiály jako přednátěr, který nahrazuje drásání, které by mohlo poškodit tyto materiály. ULTRAKIT PRIMER EVA se vyznačuje krátkou dobou obeschnutí (cca 1 minuta). Následným lepením polyuretanovými lepidly typu JOPLAST se dosáhne vynikajících počátečních i konečných pevností.

BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY PRO MANIPULACI A PRÁCI S ULTRAKIT PRIMER EVA:
ULTRAKIT PRIMER EVA obsahuje organická rozpouštědla a JE HOŘLAVINOU I. TŘÍDY. Nádobu ukládat na dobře větratelném místě. Chránit před stykem s možnými zdroji vznícení. Zákaz kouření v místech skladování, manipulace a práce s ním. Chránit se před vdechováním výparů, jeho požitím nebo potřísněním pokožky nebo vniknutím do očí. Zbytky je zakázáno vylévat do kanalizace. Místa výskytu a používání chránit před vznikem statické elektřiny. Při práci s ULTRAKIT PRIMER EVA používat předepsané ochranné pomůcky. V prostoru používání nesmí být překročeny NPK jednotlivých rozpouštědel.

Použití:

Jako přednátěr na EVA materiály.