Univerzální čistič 10-14

Balení:

10 l plechové kanystry

První pomoc:

Při nadýchání a v případě nevolnosti vyvést postiženého na čerstvý vzduch. Potřísněnou pokožku omýt vodou a mýdlem. Zasažené oči vyplachovat po dobu 10 - 15 minut mírným proudem vody. Při náhodném požití vyvolat zvracení a ihned vyhledat lékařskou pomoc.

Univerzální čistící prostředek na usňové materiály.

Použití:

Jako čistící prostředek svršku obuvi před provedením finální povrchové upravy obuvi.